اگر نمی دانیم موفق می شویم یا نه حداقل کاری را انجام دهیم که دوستش داریم


Top